باور کن که انسان حتمی الخطاست ، هر که می خواهد باشد

گفت ، بگو من بشری مثل شما هستم که به من وحی شده است

پیامبر هم ، خدا رحمتش کند ، اوت کم نزد.

چشم هایم را باید بشویم و طور دیگر باید نگاه کنم . ما همه بشریم و حتمی الخطا ...همه ... همه ...همه بدون هیچ استثنایی

اگر این حرف را که به زبان می گویم با قلبم ایمان داشتم ، طور بهتری زندگی می کردم

پی نوشت : وقتی یک آدم را زیادی در ذهنت بزرگ می کنی ، آن وقت از کوچک ترین خطایش ، از همین کارها که مردم کوچه و بازار هر روز می کنند ، مثل دروغ های بزرگ و کوچک ، با دلیل و بی دلیل ، دلخور می شوی ..و به خودت یاآوری کن که همه انسانند و حتمی الخطا

/ 0 نظر / 20 بازدید