بازوی چپم

بامداد ، یکشنبه ، پنجم آدر است . دیشب جواب ام آر آی دستم رو گرفتم . مشکل حادی نداشت . اما خوب طبق معمول جنین شرایطی به خیلی چیزها  فکر کردم . به اینکه حاضر نیستم شیمی درمانی کنم ! به اینکه آخر عمرم را چگونه خواهم گدراند !

یاد کتاب  ayear to live  افتادم  و حالا می خوام باقیمونده عمرم رو هر کار دوست دارم بکنم 

دیگه حال و حوصله مراعات کردن همه رو ندارم !

می دونم خیلی نمونده و می خوام بقیه اش را مال خودم باشم 

ببینم چقدر می تونم پای حرفم وایستم !

/ 0 نظر / 40 بازدید