دست ایمان

یکشنبه عصر ساعت پنج ایمان همینجوری بی خودی خورد به دروازه اش و دروازه اش خورد توی شیشه کتابخانه و شیشه شکست و رفت توی دست ایمان ... سریع رقتیم بیمارستان اما منتظر دکتر فوق تخصص دست ماندیم تا بیاید .

ایمان از ساعت ده تا یک شب توی اتاق عمل بود ، یک شریان و یک عصب و چند تانودم  قطع شده بود ... من پشت دراتاق عمل ، منتظر

بیژن اما حکایت متفاوتی بود ، ندیده بودم تا حالا که اینطور به هم بریزد از یکشنبه عصر ساعت پنج تا پنج صبح دوشنبه پلک روی هم نگذاشتیم  ... بچه اما آرام و صبور بود صدایش در نمی آمد  ... تازه ما رو هم دلداری می داد

امروز چهارشنبه  بچه را برد بیمارستان  و محل عمل را چک کرد ، اوضاع بد نبود ... دست ایمان باید سه هفته بسته بماند تا پیوندها بگیرد .

/ 0 نظر / 14 بازدید