الینا

دخترک پانزده اردیبهشت یک ساله شده بود اما امشب برایش تولد گرفتند . دوستش دارم ، راستش از همان روز که به دنیا آمد دوستش دارم . موجود نازنینی است ، روح بزرگی دارد . امشب آنقدر خوش اخلاق بود و دست زد و خندید و رقصید که همه را به وجد آورد . اگر به کنه رفتارش دفت می کردی ، می دیدی که خیلی از یک بچه یک ساله بزرگتر بود .

/ 0 نظر / 15 بازدید